Flotation device


flot-44

Koncentracja zważonych substancji na wejściu 250-1500 kg/dm
Stopień oczyszczania 90%
Ciśnienie na wejściu 0,5 mPa
Wydajność 50 m/godz
Zasilanie 380/400 V
Pobór mocy 0,43 kW
Wymiary 4486 mm x2648 mmx1350 mm
Masa 1680 kg
 • 1.Przygotowanie mieszanki wodno-powietrznej.
  Ilość powietrza, którą można rozczynić w wodzie, zależy od ciśnienia, temperatury, czasu nasycenia oraz sposobu ich oddziaływania wzajemnego. Ponieważ temperatury wód ściekowych nie da się regulować, pozostają następujące czynniki oddziaływania na proces przygotowania mieszanki wodno-powietrznej:

  • ciśnienie w rurociągu tłocznym ma wpływ nie tylko na ilość powietrza, którą można rozpuścić w wodzie, lecz także na wielkość wydzielających się później pęcherzyków, powinno ono wynosić w granicach 0,5 – 0,6 MPа;
  • czas nasycenia z reguły wpływa w sposób bezpośredni na stopień rozpuszczania się powietrza (najbardziej pożądany stopień — całkowity);
  • z kolei sposób oddziaływania wzajemnego powietrza i wody jest związany z szybkością rozpuszczania się powietrza, powinna ona być w granicach 3,0 — 4,0 min.

   

  W celu osiągnięcia wymienionych parametrów w urządzeniu flotacyjnym firmy KRYSTIAN wykorzystuje się następujący sposób przygotowania mieszanki wodno-powietrznej:
  Woda do oczyszczania wypływająca ze zbiornika wody obiegowej, jest pompowana przez pompę odśrodkowa do pompy podwyższającej ciśnienie, która z kolei stwarza w rurociągu tłocznym ciśnienie do
  0,6 MPа. Sprężone powietrze, regulowane reduktorem powietrznym, wpływa poprzez rotametr i zawór zwrotny do korpusu pompy podwyższającej ciśnienie wody obiegowej. Wskutek intensywnego rozdrabniania pęcherzyków powietrza przez wirnik pompy prędkość rozpuszczania powietrza w wodzie znacznie wzrasta. Z kolei, czas kontaktu powietrza z woda zależy od długości rurociągu tłocznego.

  2.Wprowadzanie i rozmieszczanie roztworu wodno-powietrznego w obrabianej wodzie.
  W urządzeniach flotacyjnych ciśnieniowych wykorzystywane jest to, że przy zmniejszaniu ciśnienia rozpuszczone powietrze wydziela się z wody. Im mniejsze jest napięcie powierzchniowe na granicy powietrze — woda, oraz im większe jest nasycenie powietrza w wodzie lub im większy jest spadek ciśnienia podczas wyrzutu mieszanki wodno-powietrznej do obrabianej wody — tym mniejszy jest rozmiar powstających pęcherzyków. Napięcie powierzchniowe zależy od właściwości obrabianej wody i ilości substancji powierzchniowo czynnych.
  Uwzględniając powyższe, można byłoby wprowadzać dodatkowe odczynniki zmniejszające napięcie powierzchniowe, lecz jest to skrajnie niepożądane. Lepszym sposobem jest uzyskanie mikro pęcherzyków powietrza poprzez zwiększenie spadku ciśnienia, tzn. napowietrzanie wody przy podwyższonym ciśnieniu i następne gwałtowne go obniżenie do poziomu ciśnienia atmosferycznego.
  Urządzeniem do wydzielania się pęcherzyków powietrza z mieszanki wodno-powietrznej jest perforowany rurociąg, którego kształty geometryczne pozwalają na dosyć równomierne wprowadzanie roztworu wodno-powietrznego do obrabianej wody na całej szerokości i długości komory flotacyjnej.
  Istnieje wielkość krytyczna prędkości dławienia przepływu płynu przez każdy otwór perforowanego rurociągu: 7,0 m/s. Gdy prędkość dławienia jest mniejsza niż 7,0 m/s — pęcherzyki nie powstają, a największą liczbę pęcherzyków oraz ich najmniejsze wymiary osiąga się przy prędkości wyciekania: 15 — 20 m/s i więcej. Te właśnie wielkości prędkości zostały przyjęte przy obliczaniu rurociągu perforowanego w urządzeniu flotacyjnym firmy KRYSTIAN.

  3.Korpus urządzenia flotacyjnego.
  Korpus urządzenia flotacyjnego może mieć różne kształty (okrągły albo prostokątny) z poziomym bądź promieniowym kierunkiem ruchu wody. Najbardziej popularne są urządzenia flotacyjne o kształcie prostokątnym z poziomym kierunkiem ruchu wody.
  Korpus proponowanego urządzenia flotacyjnego o kształcie prostokątnym posiada jedna ważną cechę — jest na planie wydłużony w kształcie rombu wzdłuż kierunku ruchu wody, co zapewnia bardziej spokojne przemieszczanie się mieszanki wodno-powietrznej od spodu, od perforowanego rurociągu do powierzchni tworzenia się piany flotacyjnej. Ważnym elementem korpusu są U-kształtne przegrody sekcyjne, z których każda posiada odrębny kolektor rurowy do odprowadzania wody sklarowanej oraz pełni rolę prowadnicy ruchu mieszanki wodno-powietrznej. Dzięki U-kształtnym przegrodom sekcyjnym ruch sklarowanej wody ma kierunek odwrotny w stosunku do ogólnego strumienia obrabianej wody w korpusie urządzenia flotacyjnego, co zapewnia kontynuacje procesu flotacyjnego w ruchu przeciwprądowym oraz odseparowanie z wody frakcji drobnozdyspergowanej zawieszonych cząsteczek.
  Jedną z podstawowych wad różnych typów urządzeń flotacyjnych są trudności związane z usuwaniem osadu.
  W celu szybkiego i całkowitego usunięcia zgromadzonego osadu spód korpusu proponowanego urządzenia flotacyjnego jest wykonany w kształcie prostokątnego stożka a zgromadzony osad wydala się przez rurociąg.

  4.Powstawanie piany i sposób jej usuwania.
  Piana powstająca na powierzchni wody wskutek wypływania pęcherzyków powietrza niosących na sobie odseparowane zanieczyszczenia, powinna być dostatecznie trwała by zanieczyszczenia nie trafiały z powrotem do sklarowanej wody. Ponadto, piana powinna posiadać pewną ruchliwość przy przemieszczaniu i usuwaniu jej z powierzchni obrabianego płynu. Stabilność i ruchliwość piany zależy głównie od właściwości odczynników chemicznych stosowanych w trakcie flotacji. Stabilizację piany wspomaga obecność dużych agregatów substancji zawieszonych powstających w wyniku flokulacji i koagulacji, które łączą się tworząc zwartą warstwę piany, mówiąc inaczej — włókna wyłowione , a znajdująca się pomiędzy nimi woda spływa w dół zmniejszając wilgotność piany. W proponowanym urządzeniu flotacyjnym piana przemieszcza się po powierzchni obrabianego płynu przy pomocy przenośnika zgarniającego przesuwającego warstwę piany z prędkością 0,02 m/s w kierunku zbiornika na włókna wyłowione. Pianę wydala się za pomocą wirujących łopatek, zrzucających gęstą pianę do zbiornika na włókna wyłowione. Wolne i spokojne przemieszczanie się warstwy piany po powierzchni obrabianego płynu całkowicie wyklucza trafianie zawiesiny z powrotem do sklarowanej wody dzięki specjalnej budowie przenośnika zgarniającego.

  5.Odczynniki stosowane w procesie obróbki wody metodą flotacyjną. W celu intensyfikacji procesu obróbki wody metodą flotacyjną w urządzeniu flotacyjnym firma KRYSTIAN zaleca wykorzystywanie dwuskładnikowego (binarnego) systemu odczynników proponowanych przez firmę KEMIRA:
     1.РАХ — polichlorek aluminium, koagulant kationowy.
     2.Fennopol — polielektrolit, flokulant anionowy na bazie poliakrylamidu.

  6.Mechanizm działania odczynników. Woda do oczyszczania jest to system dyspergujący. Stabilność tego systemu określa równowaga sił przyciągających i odpychających pomiędzy cząsteczkami fazy dyspergującej. Mechanizmy sił mogą być różne, lecz z reguły w danej sytuacji dominują siły elektrokinetyczne oddziaływania wzajemnego: przesuwanie płynu dyspergującego powoduje powstawanie różnicy potencjałów, tzn. system zawiera w sobie jony o różnych znakach. Siły oddziaływania wzajemnego pomiędzy cząsteczkami można sklasyfikować jako siły elektrostatyczne i siły adsorbcyjne. W momencie wprowadzenia koagulantu kationowego do oczyszczanej wody odbywa się zneutralizowanie ładunku, zmniejsza się odpychanie elektrostatyczne pomiędzy cząsteczkami włókien i wypełniaczy przy pomocy adsorbcji koagulantu o ładunku przeciwnym. Ponadto, zostają zneutralizowane pewne ilości zanieczyszczeń anionowych wspomagając bardziej skuteczną prace następującego odczynnika.Przy wprowadzaniu polielektrolitu anionowego powstają mocne wiązania pomiędzy cząsteczkami systemu zdyspergowanego i jako skutek tego — powstają duże kłaczkowate flokuły.

больше видео